وزیر خارجه گفت: سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با وارد کردن کد ملی از وزارت خارجه استعلام کنند که اگر به ایران برگردند مشکلی برایشان نباشد.

وزیر خارجه گفت: سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با وارد کردن کد ملی از وزارت خارجه استعلام کنند که اگر به ایران برگردند مشکلی برایشان نباشد.