وزیر امورخارجه ایران برای شرکت در مراسم درگذشت رییس فقید امارات عازم این کشور شد.

وزیر امورخارجه ایران برای شرکت در مراسم درگذشت رییس فقید امارات عازم این کشور شد.