وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: ما در کنار صلح هستیم و در راستای توقف جنگ اوکراین تلاش می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: ما در کنار صلح هستیم و در راستای توقف جنگ اوکراین تلاش می‌کنیم.