وزیر امور خارجه کشور با امیر قطر در دوحه، در یک مکانی دلچسب دیدار کردند.

وزیر امور خارجه کشور با امیر قطر در دوحه، در یک مکانی دلچسب دیدار کردند.