وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی با تاکید بر جدیت ایران در انجام دادن توافقی قوی و پایا در وین و آمادگی آن برای پاسخ به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی ……

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی با تاکید بر جدیت ایران در انجام دادن توافقی قوی و پایا در وین و آمادگی آن برای پاسخ به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی ...