تیم‌های مختلف عادت کرده‌اند کامیابی‌های به‌دست آمده را حاصل هنر و توانایی خودشان بدانند و ناکامی‌ها را به توطئه‌های بیرونی و دست‌های پشت پرده نسبت بدهند….

تیم‌های مختلف عادت کرده‌اند کامیابی‌های به‌دست آمده را حاصل هنر و توانایی خودشان بدانند و ناکامی‌ها را به توطئه‌های بیرونی و دست‌های پشت پرده نسبت بدهند.