وزیر امور خارجه پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گزارشی را در صفحه اینستاگرامی خودش ارائه کرد.

وزیر امور خارجه پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گزارشی را در صفحه اینستاگرامی خودش ارائه کرد.