معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: امنیت در سراسر غرب استان تهران برقرار است.
امنیت در سراسر غرب استان تهران برقرار است

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: امنیت در سراسر غرب استان تهران برقرار است.

به گزارش شهریاریها، سرهنگ مهدی سرپناه اظهار داشت: در حال حاضر امنیت در سراسر غرب استان تهران برقرار است و تمام منطقه به دقت رصد می شود.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: قطعا برخورد پلیس با آشوبگران و افرادی که به اموال عمومی خسارت بزنند، مقتدرانه خواهد بود.