با امضا و سپس تکمیل مراحل تصویب اسناد این پروتکل اصلاحی، قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور لازم الاجرا خواهد شد.

با امضا و سپس تکمیل مراحل تصویب اسناد این پروتکل اصلاحی، قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور لازم الاجرا خواهد شد.