رئیس جمهور با صدورحکمی محمد رئیس زاده را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

رئیس جمهور با صدورحکمی محمد رئیس زاده را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.