عربستان سعودی و چین یک توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کرده اند.

عربستان سعودی و چین یک توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کرده اند.