بانک رفاه با اختصاص اعتبار بسیار مناسبی به عنوان اولین بانک کشور در راستای توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار مشارکت کرد و بدون شک می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بانک‌ها به‌منظور مشارکت در این زمینه باشد….

بانک رفاه با اختصاص اعتبار بسیار مناسبی به عنوان اولین بانک کشور در راستای توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار مشارکت کرد و بدون شک می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بانک‌ها به‌منظور مشارکت در این زمینه باشد.