عباس عبدی اعلام کرد: امر به معروف و نهی از منکر ابزار مردم برای اصلاح حکومت است و نه بر عکس

عباس عبدی اعلام کرد: امر به معروف و نهی از منکر ابزار مردم برای اصلاح حکومت است و نه بر عکس