بوژیدار رادوشوویچ با انتشار یک استوری تاکید کرده که همچنان مشکلات گذشته اش پابرجاست ولی او نگاه خود را به این مشکلات عوض کرده است.

بوژیدار رادوشوویچ با انتشار یک استوری تاکید کرده که همچنان مشکلات گذشته اش پابرجاست ولی او نگاه خود را به این مشکلات عوض کرده است.