به گفته یک کارشناس سازمان هواشناسی امروز در ۱۸ استان کشور باران و برف می‎بارد.

به گفته یک کارشناس سازمان هواشناسی امروز در ۱۸ استان کشور باران و برف می‎بارد.