یک کارشناس سازمان هواشناسی به پیش بینی وضع هوای چند روز آینده کشور پرداخت.

یک کارشناس سازمان هواشناسی به پیش بینی وضع هوای چند روز آینده کشور پرداخت.