مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به تشریح وضعیت مدارس در اجرای پروتکل‌های کرونایی در زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان پرداخت….

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به تشریح وضعیت مدارس در اجرای پروتکل‌های کرونایی در زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان پرداخت.