جماران : مهندس میر حسین موسوی در خاطرات خود از توجه ویژه امام به مردم روایت کرده است.

جماران : مهندس میر حسین موسوی در خاطرات خود از توجه ویژه امام به مردم روایت کرده است.