طی سال های اخیر تعریف و معنی مستضعف توسط مسئولان دستخوش تغییرات بسیاری زیادی شده است.

طی سال های اخیر تعریف و معنی مستضعف توسط مسئولان دستخوش تغییرات بسیاری زیادی شده است.