عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امام خمینی (ره) در برخورد با جوانان مانند مقدس‌مآب‌ها برخورد نمی‌کردند، گفت: امام عنصر جوانی و معجزه این مقطع از سن یک انسان را کشف کرده بودند و جوانان را می‌فهمیدند و به ایمان جوانان و به قدرت جوانی اعتماد می‌کر…

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امام خمینی (ره) در برخورد با جوانان مانند مقدس‌مآب‌ها برخورد نمی‌کردند، گفت: امام عنصر جوانی و معجزه این مقطع از سن یک انسان را کشف کرده بودند و جوانان را می‌فهمیدند و به ایمان جوانان و به قدرت جوانی اعتماد می‌کردند.