این فیلم های تاریخی از امام خمینی (ره) توسط مرحوم «کامبیز درم‌بخش» در سال1357 در نوفل لوشاتو تصویربرداری شده است.

این فیلم های تاریخی از امام خمینی (ره) توسط مرحوم «کامبیز درم‌بخش» در سال1357 در نوفل لوشاتو تصویربرداری شده است.