ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط تازه ای را تجربه می کرد که باید همسو با ارزش های جامعه اسلامی و در کنار مردم به پاسداری از مرزها و امنیت کشور اهتمام می ورزید….

ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط تازه ای را تجربه می کرد که باید همسو با ارزش های جامعه اسلامی و در کنار مردم به پاسداری از مرزها و امنیت کشور اهتمام می ورزید.