حسینی همدانی امام جمعه کرج گفت: مردم به خوبی متوجه هستند تلاش‌ها برای بهترشدن اوضاع است وقتی ناچاربه جراحی شدیم، چون جراحی یک مقدار درد و دوران نقاهت دارد باید تحمل کنیم تا از این مرحله عبور کنیم….

حسینی همدانی امام جمعه کرج گفت: مردم به خوبی متوجه هستند تلاش‌ها برای بهترشدن اوضاع است وقتی ناچاربه جراحی شدیم، چون جراحی یک مقدار درد و دوران نقاهت دارد باید تحمل کنیم تا از این مرحله عبور کنیم.