برقراری سفر رئیس جمهور به استان کردستان را سفری راهبردی و خنثی کننده توطئه دشمنان خواند و افزود: رسانه های معاندی همچون بی بی سی و ایران اینترنشنال از این سفر بسیار عصبانی شدند….

برقراری سفر رئیس جمهور به استان کردستان را سفری راهبردی و خنثی کننده توطئه دشمنان خواند و افزود: رسانه های معاندی همچون بی بی سی و ایران اینترنشنال از این سفر بسیار عصبانی شدند.