امام جمعه دلوار پس از ۱۱ سال آخرین خطبه خود را در این شهر اقامه کرد و با خداحافظی از مردم، طلب حلالیت کرد.

امام جمعه دلوار پس از ۱۱ سال آخرین خطبه خود را در این شهر اقامه کرد و با خداحافظی از مردم، طلب حلالیت کرد.