امام جمعه تبریز اطاعت را شرط اصلی معیت با امام زمان (عج) دانست و گفت: اطاعت که لازمه بندگی و تحقق حرکت مهدویت و ظهور است در ۳ مرحله اعمال، اخلاق و اعتقاد باید بسط داده شود و مورد توجه منتظران ظهور قرار بگیرد….

امام جمعه تبریز اطاعت را شرط اصلی معیت با امام زمان (عج) دانست و گفت: اطاعت که لازمه بندگی و تحقق حرکت مهدویت و ظهور است در ۳ مرحله اعمال، اخلاق و اعتقاد باید بسط داده شود و مورد توجه منتظران ظهور قرار بگیرد.