سیدمحمدنبی موسوی فرد: اگر با افراد آشوبگر با قاطعیت برخورد نشود جسورتر می شوند. 

سیدمحمدنبی موسوی فرد: اگر با افراد آشوبگر با قاطعیت برخورد نشود جسورتر می شوند.