استاندار سمنان از امامزاده‌ علی اشرف (ع) به‌عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی، مذهبی و دینی شهر سمنان و محله قدیمی زاوقان سمنان نام برد.

استاندار سمنان از امامزاده‌ علی اشرف (ع) به‌عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی، مذهبی و دینی شهر سمنان و محله قدیمی زاوقان سمنان نام برد.