اگر منشاء جاستیشا واقعا به دوردست‌ترین نقاط منظومه شمسی بازگردد، ماموریت سیارکی امارات یک صندلی ردیف جلو دراختیار دانشمندان قرار می‌دهد تا به‌طور دقیق از ماهیت و خصوصیات اجرام بزرگی که فراتر از نپتون مستقر هستند، مطلع شوند….

اگر منشاء جاستیشا واقعا به دوردست‌ترین نقاط منظومه شمسی بازگردد، ماموریت سیارکی امارات یک صندلی ردیف جلو دراختیار دانشمندان قرار می‌دهد تا به‌طور دقیق از ماهیت و خصوصیات اجرام بزرگی که فراتر از نپتون مستقر هستند، مطلع شوند.