امارات عربی متحده پنج شهروند ایرانی را تحریم کرد.

امارات عربی متحده پنج شهروند ایرانی را تحریم کرد.