الکسی ناوالنی از مخالفان پوتین در زندان درگذشت.

الکسی ناوالنی از مخالفان پوتین در زندان درگذشت.