معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: پیگیری صدقات مردم با پرداخت الکترونیکی برای پرداخت‌کننده قابل رصد است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: پیگیری صدقات مردم با پرداخت الکترونیکی برای پرداخت‌کننده قابل رصد است.