محمد هادی زاهدی وفا در یک نشست خبری گفت: وزارت کار در حوزه اقتصادی وظایفی دارد و ما با طیف گسترده ای از وظایف و تکالیف در وزارتخانه مواجه هستیم که به دلیل این که قبلاً سه وزارتخانه بوده و اکنون در هم ادغام شده اکنون مسئولیت های گسترده ای را از نظر تنو…

محمد هادی زاهدی وفا در یک نشست خبری گفت: وزارت کار در حوزه اقتصادی وظایفی دارد و ما با طیف گسترده ای از وظایف و تکالیف در وزارتخانه مواجه هستیم که به دلیل این که قبلاً سه وزارتخانه بوده و اکنون در هم ادغام شده اکنون مسئولیت های گسترده ای را از نظر تنوع داریم.