رئیس جمهور جمهوی آذربایجان مقامات فرانسه را به زمینه‌سازی آغاز جنگ جدیدی در منطقه قفقاز جنوبی متهم کرد.

رئیس جمهور جمهوی آذربایجان مقامات فرانسه را به زمینه‌سازی آغاز جنگ جدیدی در منطقه قفقاز جنوبی متهم کرد.