این گذرگاه قرار است از سواحل کشور هندوستان در اقیانوس هند به خلیج فارس و بنادر ایران متصل شود و بعد عبور از خزر و کشورهای قفقاز به روسیه و در نهایت به شمال اروپا برسد….

این گذرگاه قرار است از سواحل کشور هندوستان در اقیانوس هند به خلیج فارس و بنادر ایران متصل شود و بعد عبور از خزر و کشورهای قفقاز به روسیه و در نهایت به شمال اروپا برسد.