یک فرمانده الحشد الشعبی بیانیه‌ای درباره نتایج بزرگ و مهم چهارمین مرحله از عملیات ابطال العراق منتشر کرد.

یک فرمانده الحشد الشعبی بیانیه‌ای درباره نتایج بزرگ و مهم چهارمین مرحله از عملیات ابطال العراق منتشر کرد.