عبدالمجید تبون: ما به دستیابی به آشتی میان گروه های فلسطینی اعتماد کامل داریم.

عبدالمجید تبون: ما به دستیابی به آشتی میان گروه های فلسطینی اعتماد کامل داریم.