بیماران آلزایمر به شدت تحریک‌پذیر، آشفته و مضطرب هستند و محققان اکنون به دلیل آن پی بردند.

بیماران آلزایمر به شدت تحریک‌پذیر، آشفته و مضطرب هستند و محققان اکنون به دلیل آن پی بردند.