درد مشترک مهدوی‌کیا و دراگان اسکوچیچ شاید بی‌سروسامانی فدراسیون فوتبال باشد. آنها در بدترین دوران ممکن هدایت تیم‌های ملی را پذیرفته‌اند.

درد مشترک مهدوی‌کیا و دراگان اسکوچیچ شاید بی‌سروسامانی فدراسیون فوتبال باشد. آنها در بدترین دوران ممکن هدایت تیم‌های ملی را پذیرفته‌اند.