کره شمالی خبر داد: کیم جونگ اون بر آزمایش جدید موشک مافوق صوت نظارت کرد.

کره شمالی خبر داد: کیم جونگ اون بر آزمایش جدید موشک مافوق صوت نظارت کرد.