امیر قلعه نویی در اولین اردوی تیم ملی با چالشی غیرمنتظره مواجه شده است.

امیر قلعه نویی در اولین اردوی تیم ملی با چالشی غیرمنتظره مواجه شده است.