لیونل مسی تنها برای 37 دقیقه به ترکیب اینترمیامی بازگشت.

لیونل مسی تنها برای 37 دقیقه به ترکیب اینترمیامی بازگشت.