پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفرهمی‌رفتند، زیر تیغ سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند.

پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفرهمی‌رفتند، زیر تیغ سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند.