بیرانوند برای دریافت طلبش از باشگاه پرسپولیس مدیران این باشگاه را تهدید کرده است.

بیرانوند برای دریافت طلبش از باشگاه پرسپولیس مدیران این باشگاه را تهدید کرده است.