وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای رایزنی درباره ایران به واشنگتن سفر خواهد کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای رایزنی درباره ایران به واشنگتن سفر خواهد کرد.