حوادث رکنا: توقف ناگهانی موتورسوار توسط پلیس تهران رخ داد.

حوادث رکنا: توقف ناگهانی موتورسوار توسط پلیس تهران رخ داد.