حوادث رکنا : بانوی خیر قاینی در روز تولدش زمینه آزادی یک مادر زندانی را با پرداخت بدهی وی فراهم کرد.

حوادث رکنا : بانوی خیر قاینی در روز تولدش زمینه آزادی یک مادر زندانی را با پرداخت بدهی وی فراهم کرد.