پایگاه ولدای کلاب در یادداشتی به موضوع امکان احیای برجام پرداخته و اقدامات کارشکنانه آمریکا را تشریح کرده است.

پایگاه ولدای کلاب در یادداشتی به موضوع امکان احیای برجام پرداخته و اقدامات کارشکنانه آمریکا را تشریح کرده است.