کرج- جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز در گزارشی عملکرد پلیس این استان در سال گذشته و اقدامات نوروزی آن را تشریح کرد.

کرج- جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز در گزارشی عملکرد پلیس این استان در سال گذشته و اقدامات نوروزی آن را تشریح کرد.