دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت و صیانت از این نهاد را تشریح کرد….

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت و صیانت از این نهاد را تشریح کرد.